Krav om Moratorium – avverkningsstopp i Ore skogsrike

Idag den 8 februari har den förenade miljörörelsen skickat in ett Öppet brev till regeringen om ett avverkningsstopp i Ore skogsrike.

Brev_Krav om moratorium Ore Skogsrike_feb 2018

 

Inför omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Vi undertecknade miljöorganisationer kräver i ett öppet brev omedelbart avverkningsstopp av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för vare sig mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd. Detta är helt i linje med regeringens egen uttalade ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Ett flertal nära hotade och hotade växt- och djurarter lever i dessa skogar, såsom den tretåiga hackspetten och den starkt hotade vedsvampen urskogsporing. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker.[1] Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.[2],[3],[4]

För att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd behövs stora sammanhängande skogslandskap som är funktionella och ekologiskt representativa. Därtill behövs spridningsmöjligheter för arter i en så kallad grön infrastruktur. Det räcker därför inte med att ta detaljhänsyn, eller att spara små fragmenterade skogsområden och bedriva naturvårdande skötsel i enskilda bestånd.[v]

Riksdagen har antagit etappmål om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara bevarade till år 2020. Dessa områden ska vara av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och bindas samman inom ekologiskt representativa system av skyddade och välförvaltade områden.[vi] Eftersom över 90 % av den svenska produktiva skogen påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt råder det stor brist på biologisk värdefull skog i hela landet. Biologiskt skyddsvärda skogar tillhör tveklöst kategorin ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster”. För att Sverige ska komma närmare att nå nationella och internationella miljömål är det helt avgörande att alla skyddsvärda skogar i Sverige skyddas. Det är en skandal att skyddsvärda skogar avverkas av staten i unika landskap med en stor koncentration av skogar med höga naturvärden såsom i Ore skogsrike. Enligt Metria (2017) ligger två av de tio största kontinuitetsskogsområdena i Dalarna nedan den fjällnära gränsen i Ore Skogsrike.[vii] Ore Skogsrike hyser även värdekärnor, d.v.s. skogsområden som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.[viii]

 

Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike och undergräver miljömålsuppfyllelsen. Att ge redan befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är dessutom ett långt mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta mål än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer.

 

Vi kräver därför ett omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike på Sveaskogs mark och att samtliga nyckelbiotoper, naturvärdeslokaler, värdekärnor, kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden noggrant kartläggs och därefter ges ett skydd. Regeringen behöver på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills använda den möjlighet som de statliga ägardirektiven ger för att säkerställa att de fungerande skogsekosystem som finns kvar på statens skogsinnehav förblir fungerande. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar i Ore Skogsrike.

 

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen

Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna

Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik

Frode Pleym, chef, Greenpeace Sverige

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige

Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen

Johan Andersson, ordförande, Fältbiologerna

Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Jordens Vänner

Jonas Bane, talesperson, Klimataktion

Robin Zachari, kanslichef, Skiftet

Pella Larsdotter Thiel, ordförande, Omställningsnätverket

Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sweden

Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer

Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen

Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap

Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening

Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner

Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening

Anders Janols, sekreterare, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna

Dan Broström, ordförande, Ovansiljans svampförening

Linda Strand, ordförande, Sveriges Entomologiska Förening

Lars-Ove Wikars, ordförande, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland

Dennis Kraft, ordförande, BirdLife Sverige

Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska Förening

Anders Geidemark, ordförande, Naturfotograferna

 

Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun;

https://www.rattvik.se/download/18.383f8f7a14a590a52591ca3f/1481707089512/Oreskogen_webbversion.pdf

[1] Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner; https://www.dropbox.com/s/iu4g68dhdv1v4xv/Rapport_Ore_Skogsrike_2017.pdf?dl=0

[1] Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017; https://drive.google.com/file/d/1H-dJ13UYr6uT-jpbqLqjdTjEUKb5WbKf/view

[1] Skydda Skogen (2017-12-18). Sveaskogs stora avverkningar berör; http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-kategori/aktuellt/pressmeddelanden/4529-sveaskogs-stora-avverkningar-beroer

[1] Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsens rapport 4:2010; https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art81/4646181-6b7f20-1825.pdf

[1] Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av Sveriges riksdag; http://www.regeringen.se/49bb9c/contentassets/d11a7625086a4c3cb09fcf6322687aba/en-svensk-strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-prop-201314141

[1] Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket; https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-3-kartering-av-kontinuitetsskog-boreal-region-20170117.pdf

[1] Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog; https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/nationell-strategi-for-formellt-skydd-av-skog-reviderad-2-2017.docx.pdf

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.